REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez DESPOL-TECHNIK Spółka Cywilna Lech Dynus Andrzej Janusiak, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.despol-technik.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez DESPOL-TECHNIK Spółka Cywilna Lech Dynus Andrzej Janusiak usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - nazywamy dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - nazywamy czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem firmy spedycyjnej (Dostawcy), Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza firmę kurierską (spedycyjną), za której pośrednictwem Sprzedawca dostarcza towar do klienta.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym (minimalna długość hasła 5 znaków).

5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Klient - oznacza osobę lub firmę pomiędzy którą mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną oraz pomiędzy którą może zostać zawarta umowa sprzedaży.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na rzecz Klienta przez sprzedawcę umożliwiający przekazanie informacji sprzedawcy oraz zarządzenie nimi przez klienta.

8. Przedsiębiorca - oznacza osobę niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej.

9. Regulamin - oznacza powyższy regulamin.

10. Rejestracja - oznacza czynność określoną w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

11. Sprzedawca – nazywamy spółkę: DESPOL-TECHNIK Spółka Cywilna Lech Dynus Andrzej Janusiak, NIP: 772-241-07-80, REGON: 366053725; e-mail:sklep@despol-technik.pl będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

12. Strona Internetowa Sklepu - oznacza stronę internetową oraz jej podstrony, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.sklep.despol-technik.pl

13. Towar – towarem nazywamy produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji w niezmienionej postaci dotyczącej korespondencji oraz wszelkich działań prowadzonych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i odwrotnie.

15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2

Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca będzie używał możliwych środków, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było zawsze umożliwione dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych. Minimalne wymagania techniczne jakie należy posiadać aby korzystać poprawnie ze strony Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć funkcję przechowywania „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Sprzedawca informuje jednak, że wyłączenie „cookies” może uniemożliwić poprawne korzystanie ze sklepu internetowego.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Mając na uwadze zagrożenia spowodowane publicznością sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Zaleca nie zapamiętywanie hasła do Panelu Klienta w przeglądarce.

§ 3

Rejestracja

1. W celu korzystania z Konta Klienta, zainteresowany zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej rejestracji.

2. Rejestracja nie jest wymagana do poprawnej realizacji zamówienia.

3. W celu Rejestracji, Klient wypełnia formularz dostarczony przez Sprzedawcę.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, po jego akceptacji możliwy jest kolejny krok rejestracji.

5 Akceptując powyższy regulamin klient wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych. Dane te mają służyć tylko i wyłącznie do poprawnej realizacji zamówienia. W każdej chwili klient ma prawo złożyć oświadczenie o usunięciu tych danych z bazy danych sklepu.

§ 4

Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 1 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła zamówienie na towar podając szczególności: nazwę Towaru , symbol katalogowy oraz jego ilość, spośród towarów widniejących na stronie sklepu internetowego.

§ 5

Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika firmy kurierskiej. W wypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu.

8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie sprzedawcy w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę na dostarczane Towary.

10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, klient zobowiązany jest do ustalenia z pracownikiem firmy kurierskiej dogodnych godzin odbioru towaru.

§ 6

Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy w ciągu 48 godzin);

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

d) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).

e) płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A. 

Despol-Technik S.C. w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. wykonuje czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu ratalnego z osobami fizycznymi. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmie bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej, po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.

f) płatności elektroniczne za pośrednictwem operatora Autopay S.A..

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. Wypadku nie wywiązania się z drugiego terminu przez klienta Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Reklamacje

1. Despol-Technik S.C jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@despol-technik.pl . Despol-Technik S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Despol-Technik S.C. nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany na karcie gwarancyjnej.

4. Podczas stwierdzenia uszkodzenia paczki niezbędne jest sporządzenie protokołu szkody z kurierem. Skan protokołu wraz ze zdjęciami i opisem uszkodzeń proszę przesłać niezwłocznie na adres
e-mail sklep@despol-technik.pl

§ 8

Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. W wypadku zgłaszania reklamacji w wypadku rękojmi klient zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia wysyłając e-mail na adres: sklep@despol-technik.pl bądź wysyłając bezpośredni na adres firmy.

§ 9

Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora z reguły jest to 1 rok gwarancji przy sprzedaży dla przedsiębiorców (faktura VAT), 2 lata gwarancji przy sprzedaży na osobę prywatną. Wybrane marki umożliwiają przedłużenie gwarancji do 3-lat wymaga to jednak rejestracji narzędzia w ciągu 30 dni od daty zakupu na stronie producenta.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Termin od którego rozpoczynamy liczenie dni w przeciągu których klient może zwrócić towar rozpoczynamy od dnia odbioru dostawy przez klienta.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na stronie sklepu. Aby zachować termin odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w przeciągu 14 dni i od daty złożenia posiada on kolejne 14 dni na bezpośredni zwrot towaru. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie formularza odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający potwierdzenie poprawności działania.

§ 11

Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne związane z prowadzeniem Konta Klienta.

2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów.

§ 12

Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 13

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Despol-Technik Spółka Cywilna Lech Dynus Andrzej Janusiak z siedzibą w 97-500 Radomsko ul. Wyszyńskiego 142.

2. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania, oraz bycia zapomnianym. W celu dokonania zmian w danych osobowych proszę o skorzystanie z panelu administracyjnego lub kontakt z administratorem pod adresem e-mail: sklep@despol-technik.pl

5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

7. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione:
 1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2) innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych dotyczy:
 a) danych niezbędnych do przesyłania Newslettera
 -  adresów email,
 -  imienia (opcjonalnie);
 b) danych niezbędnych do przesyłania informacji przez Formularz kontaktowy
 -  adresów email;
 c) danych identyfikacyjnych klienta przy zakładaniu konta w sklepie internetowym, realizacji reklamacji oraz rękojmi:
 -  imienia i nazwiska,
 -  adresu do korespondencji,
 -  adresu email,
 -  numeru telefonu,
 -  loginu,
 -  hasła,
 -  w przypadku firmy – nazwy firmy oraz NIP,
 -  innych danych wskazanych przez klienta w celu dostawy towaru i wystawienia faktury;

8. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości doprowadzenia do ugody przepisami jakie będą stosowane jest prawo polskie.